Avís legal 2017-11-22T10:54:17+00:00

AVÍS LEGAL

Cerveses La Gardènia, S.L. (Cerveses La Gardènia) és una societat inscrita en el Registre Mercantil de TARRAGONA al volum 2274 de Societats, foli 09, full T-35512, amb CIF B43885664 i domicili al Polígon Industrial Les Roques Roges 6 d’Alcover, TARRAGONA.
Les dades que ens enviï per correu electrònic i dels formularis de contacte seran tractades de manera totalment confidencial i s’utilitzaran exclusivament per poder oferir-li el servei sol·licitat.
Aquest web i els continguts que conté són propietat de Cerveses La Gardènia, S.L. (Cerveses La Gardènia) i no podrà ser objecte de reproducció, distribució, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o explotació sense el consentiment explícit del seu propietari.
Si en algun apartat d’aquest web es permet, expressament, descarregar informació a l’ordinador de l’usuari, sempre serà per al seu ús privat, mai per a fins comercials, i no es podrà reproduir, distribuir, comercialitzar, copiar, transformar, comunicar públicament o explotar el contingut descarregat amb fins públics o comercials.

CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS GENERALS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes o utilitats oferts per Cerveses La Gardènia a través del lloc www.cervezarosita.com de conformitat amb les presents condicions generals, la legalitat vigent i altres avisos i instruccions que conegui.
Cerveses La Gardènia es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, notificant-ho als usuaris amb antelació suficient per tal de millorar els serveis oferts a través d’aquest lloc web.
S’entendrà que s’ha complert el deure de notificació mitjançant la publicació de les modificacions de les Condicions Generals exposades al lloc web www.cervezarosita.com. Abans d’utilitzar qualsevol producte o servei prestat per Cerveses La Gardènia, cal llegir les Condicions Generals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del web www.cervezarosita.com, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Cerveses La Gardènia i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tan sols citant-ne les fonts, excepte si compta amb consentiment per escrit de Cerveses La Gardènia.
L’usuari es compromet a obtenir els continguts per mitjans o procediments utilitzats habitualment a Internet i que no representin cap risc ni dany per al lloc web www.cervezarosita.com i/o els seus continguts.
Cerveses La Gardènia no patrocina, recomana, ni dona suport a les marques, noms comercials, fabricants o subministradors dels productes i serveis dels quals són titulars tercers, i als quals es pugui fer referència en aquest lloc web.

EXCLUSIONS

Dades, textos, informacions i imatges que apareixen al lloc www.cervezarosita.com es publiquen amb efectes merament informatius per a l’interès general, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre l’usuari i Cerveses La Gardènia, o qualsevol dels seus distribuïdors.
Cerveses La Gardènia exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat de l’accés al lloc web i als seus serveis. Cerveses La Gardènia es reserva el dret a donar per acabat o suspendre l’accés al lloc web www.cervezarosita.com en qualsevol moment i sense avís previ.
Cerveses La Gardènia exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la presència de virus o altres codis maliciosos als continguts que puguin produir qualsevol mena de dany al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
Cerveses La Gardènia exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin causar als usuaris per l’ús dels enllaços i altres elements que els permetin accedir a llocs webs gestionats per tercers. Així mateix, Cerveses La Gardènia tampoc no serà responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web de Cerveses La Gardènia, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Cerveses La Gardènia, excepte amb autorització explícita d’aquesta última.
Cerveses La Gardènia declina tota responsabilitat per l’incompliment per part de l’usuari de les normes aplicables que pugui cometre en el seu accés al lloc web, i/o utilització de les informacions que conté el lloc web. Cerveses La Gardènia declina igualment tota responsabilitat per l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms comercials, marques o signes distintius que, sense ser propietat de Cerveses La Gardènia, apareguin en aquest lloc web. Cerveses La Gardènia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats, deguts a força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Cerveses La Gardènia tractarà les dades de caràcter personal conforme a la política de privacitat que conté aquest lloc web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Cerveses La Gardènia i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents al lloc web www.cervezarosita.com estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE DADES PERSONALS

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Cerveses La Gardènia, S.L. (en endavant Cerveses La Gardènia), posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.cervezarosita.com la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè determinin de manera lliure i voluntària si volen subministrar a Cerveses La Gardènia les dades personals requerides en qualsevol dels formularis en línia, així com les conseqüències d’aquest subministrament, per a la prestació de serveis continguts al lloc web www.cervezarosita.com.
En cas que l’usuari sigui una persona jurídica o presti els seus serveis en una persona jurídica, les dades que es proporcionin queden excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades de caràcter personal, conforme a l’article 2 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

DADES DE CONTACTE

Les nostres dades de contacte per a comunicacions es poden trobar a www.cervezarosita.com.

NOTIFICACIONS

Les notificacions o comunicacions efectuades pels usuaris a Cerveses La Gardènia es consideraran efectives a tots els efectes sempre que es remetin pels mitjans següents:
Enviament postal
Fax
Correu electrònic
De la mateixa manera, les notificacions o comunicacions de Cerveses La Gardènia als usuaris es consideraran efectives a tots els efectes sempre que es realitzin a través dels mitjans expressats més amunt, telèfon, fax o compte de correu electrònic, que l’usuari hagi subministrat prèviament a Cerveses La Gardènia.

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

La finalitat de la recollida de dades és desenvolupar activitats comercials i prestar informació sobre productes i serveis de Cerveses La Gardènia.
Enviar dades de caràcter personal és voluntari i obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de Cerveses La Gardènia. L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament automatitzat per part de Cerveses La Gardènia, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privacitat comporta la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació sobre els productes i serveis de Cerveses La Gardènia.
En cas que els usuaris d’aquest web facilitin la seva adreça de correu electrònic mitjançant un missatge per posar-se en contacte amb Cerveses La Gardènia, podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Cerveses La Gardènia pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei.
Disposa d’un termini de 30 dies per manifestar la seva negativa al tractament; en cas que no es pronunciï en aquest sentit, s’entendrà que consent a aquest tractament.

EXACTITUT I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i es posaran al dia de manera que corresponguin amb veracitat a la situació actual de l’usuari. Per això, aquest respon de la veracitat i certesa d’aquestes dades, i s’obliga a comunicar a Cerveses La Gardènia qualsevol modificació que s’hi produeixi, mitjançant el procediment establert.
L’usuari que envia la informació a Cerveses La Gardènia és l’únic responsable de la suficiència, exactitud, vigència i autenticitat de les dades subministrades, amb exoneració de Cerveses La Gardènia de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
Cerveses La Gardènia no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, de manera que tampoc no assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que puguin originar-se per l’ús d’aquesta informació.
S’exonera Cerveses La Gardènia de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Cerveses La Gardènia, sempre que procedeixi de fonts alienes a Cerveses La Gardènia.

DRETS RELATIUS A LA INFORMACIÓ PERSONAL SUBMINISTRADA

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb l’objecte de:
REVOCAR el seu consentiment, oposant-se al tractament de les seves dades i/o a rebre comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà autoritzat.
MODIFICAR les seves dades per mantenir-les actualitzades i al dia.
CANCEL·LAR la seva subscripció com a usuari sol·licitant la BAIXA de les seves dades personals del fitxer de Cerveses La Gardènia a tots els efectes.
Pot exercir els seus drets enviant un escrit per correu electrònic, carta o fax a Cerveses La Gardènia. Les nostres dades de contacte es poden consultar al nostre avís legal.
Per exercir aquests drets, i en compliment del Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, és necessari que acrediti la seva personalitat a Cerveses La Gardènia enviant una fotocopia del Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

TRACTAMENT DE LES DADES

D’acord al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de l’enviament de dades personals s’incorporaran a un fitxer titularitat de Cerveses La Gardènia que té implementades totes les mesures de seguretat establertes pel Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre.
El fitxer CONTACTES és propietat de Cerveses La Gardènia i es troba degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Cerveses La Gardènia no cedirà les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en cas d’ésser cedits a alguna empresa, s’informaria prèviament a la cessió per sol·licitar el consentiment explícit de l’afectat.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

Cerveses La Gardènia ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals requerides legalment i recollides al Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre. Malgra això, disposem d’altres mitjans addicionals, com tallafocs d’última generació, a banda de mesures tècniques com software per encriptar la informació confidencial i controlar l’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen tal com exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Cerveses La Gardènia.
Cerveses La Gardènia no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Cerveses La Gardènia; d’endarreriments o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, o sobrecàrreges del C.P.D. (Centre de Processos de Dades), al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Cerveses La Gardènia.