Condicions de compra 2019-06-06T12:57:19+00:00

CONDICIONS DE COMPRA

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.cervezarosita.com, (en endavant, lloc web), l’ostenta: Cerveses La Gardènia, S.L., que disposa del NIF: B43885664 i inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA; i les seves dades registrals són: volum 2274 de Societats, foli 09, full T-35512, i les dades de contacte de la qual són:

Cerveses La Gardènia, S.L.
Pol. Industrial Les Roques Roges 6
43460 ALCOVER (Tarragona)
Tel.: 877 001 026
E-mail: rosita@cervezarosita.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que s’esmenti aquí) regula les condicions per les quals es regeixen l’ús d’aquest lloc web (www.cervezarosita.com) i la compra o adquisició de productes i o serveis en ell (en endavant, condicions).
A efectes d’aquestes condicions, s’entén que l’activitat que Cervesa Rosita desenvolupa mitjançant el lloc web engloba:
Comercialització i distribució de cerveses artesanes.

A més de llegir les condicions presents, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari ha d’haver llegit l’avís legal i les condicions generals d’ús, inclosa la política de cookies, i la política de privacitat i protecció de dades de Cervesa Rosita. En utilitzar aquest lloc web per efectuar i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte o servei a través d’ell, l’usuari acceptar quedar vinculat per aquestes condicions i per tot el que hem esmentat més amunt, de manera que si no hi està d’acord, no ha de fer servir aquest lloc web.
Així mateix, informem del fet que aquestes condicions es podrien modificar. L’usuari és responsable de consultar-les cada cop que accedeixi, navegui i/o utilitzi el lloc web, ja que seran aplicables les condicions vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.
Si l’usuari té alguna pregunta relativa a les condicions, es pot posar en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si és el cas, fent servir el formulari de contacte.

L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús del lloc web confereix la condició d’usuari (en endavant anomenat individualment usuari o conjuntament usuaris), de manera que des que s’inicia la navegació pel lloc web s’accepten totes les condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense prejudici de l’aplicació de la normativa legal de compliment obligatori, segons el cas.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres, o adquisicions legalment vàlides.
No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, es podria anul·lar i s’informaria les autoritats pertinents.
Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure avís legal i condicions generals d’ús).
L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest lloc web.
El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. Cervesa Rosita no assegura que el lloc web compleixi les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Cervesa Rosita declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.
L’usuari podrà formalitzar el contracte de compravenda amb Cervesa Rosita en qualsevol dels idiomes en què aquestes condicions estiguin disponibles al web.

PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els usuaris poden comprar al lloc web de les maneres i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.cervezarosita.com, durant el qual es poden seleccionar diversos productes i/o serveis i afegir-los al carretó, cistella o espai al final de la compra i, finalment, fer clic a “Realitzar la comanda”.
Així mateix, l’usuari haurà d’omplir i comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que durant el procés de la compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic en què confirmarà que Cervesa Rosita ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, serà informat, també mitjançant correu electrònic, quan se li enviï la compra.
Un cop el procediment de compra s’ha acabat, l’usuari consent que el lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’usuari per correu electrònic. Així mateix, l’usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-la a Cervesa Rosita utilitzant els espais de contacte del lloc web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.
L’usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda relatives al producte i/o servei en qüestió i que es mostren juntament amb la presentació o, si és el cas, la imatge a la pàgina corresponent del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls o característiques dels productes, la manera en què es duran a terme les prestacions i el seu cost, i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició representa l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web es podrien arxivar i conservar en els registres informatitzats de Cervesa Rosita per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents aplicables, i en particular atenent a la LOPD i als drets dels usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest lloc web (Avís legal i condicions generals d’ús).

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Cervesa Rosita a través del lloc web estan sotmeses a la disponibilitat dels productes i al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes condicions) n’afecti el subministrament o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes, o si no quedessin productes en estoc, Cervesa Rosita es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i reembossar qualsevol quantitat que es pugui haver abonat en concepte d’import.

PREUS I PAGAMENT

Els preus mostrats al lloc web són els finals, en euros (€), i inclouen els impostos, excepte si per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i s’apliqui una qüestió diferent.
Les despeses d’enviament estan incloses als preus finals dels productes, tal com es mostren al lloc web. Així, Cervesa Rosita realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: ASM-GLS.
El lloc web no afegirà en cap cas costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquelles que l’usuari hagi seleccionat i escollit de manera voluntària i lliure.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres dels quals l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats són: targeta de crèdit o dèbit, i PayPal.
Les targetes de crèdit se sotmetran a comprovacions i autoritzacions per part de la seva entitat bancària emissora; si aquesta autoritat no autoritza el pagament, Cervesa Rosita no serà responsable de cap endarreriment o falta d’entrega, i no podrà formalitzar cap contacte amb l’usuari.
Un cop que Cervesa Rosita rebi l’ordre de compra per part de l’usuari a través del lloc web, es farà una preautorització en la targeta corresponent per garantir que disposa de fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’usuari la confirmació d’enviament i/o del servei que es presta en la forma establerta, i si és el cas, el lloc establert.
Si el mitjà de pagament és Paypal, targeta regal o targeta abonament, el càrrec es farà en el moment que Cervesa Rosita enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’usuari.
En tot cas, en fer clic a “Realitzar la comanda”, l’usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o, si és el cas, que és el legítim propietari de la targeta regal o la targeta abonament.

LLIURAMENT

En els casos que procedeixi realitzar el lliurament físic del bé contractat, les entregues es faran en l’àmbit territorial següent: Espanya (Península i Balears).
Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si és el cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes enumerats en cada confirmació de compra es lliurarà en el termini indicat al lloc web segons el mètode d’enviament que hagi seleccionat l’usuari i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de confirmació de la comanda.
Si per algun motiu que li fos imputable Cervesa Rosita no pogués complir amb la data d’entrega, es posarà en contacte amb l’usuari per informar-lo d’aquesta circumstància, i l’usuari podrà triar continuar endavant amb la compra i establir una nova data d’entrega o bé anul·lar la comanda i reembossar totalment el preu pagat. En qualsevol cas, les entregues a domicili es fan en dies laborables.
Si fos impossible efectuar l’entrega de la comanda per absència de l’usuari, la comanda es podria tornar al magatzem. Malgrat això, el transportista deixaria un avís explicant on és la comanda i quins passos cal seguir perquè es torni a entregar.
Si l’usuari no serà al lloc d’entrega a la franja horària acordada, ha de posar-se en contacte amb Cervesa Rosita per acordar l’entrega en un altre moment.
En cas que passin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per entregar, i no s’hagi entregat per causa no imputable a Cervesa Rosita, Cervesa Rosita entendrà que l’usuari vol desistir del contracte, i el considerarà rescindit. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’usuari li seran retornats, excepte les despeses addicionals derivades de l’elecció de l’usuari d’una modalitat d’entrega que no sigui la modalitat d’entrega ordinària més econòmica que ofereix el lloc web, sense cap retard indegut, i en tot cas en un termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera rescindit el contracte.
No obstant, l’usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que se li podrà repercutir.
A efectes d’aquestes condicions, s’entendrà que s’ha produït l’entrega o que la comanda s’ha entregat en el moment que l’usuari o un tercer indicat per l’usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la firma de la recepció de la comanda a l’adreça d’entrega acordada.
Els riscos que es puguin derivar dels productes correran a càrrec de l’usuari a partir del moment que s’entreguin. L’usuari adquireix la propietat dels productes quan Cervesa Rosita rebi el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment de l’entrega, si té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import del pagament per part de Cervesa Rosita.
Conforme al que disposa la Llei 88/1330 de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), s’entendrà que les comandes de compra a entregar i/o prestar es troben al territori d’aplicació de l’IVA espanyol, excepte si l’adreça de lliurament es troba a les Canàries, Ceuta o Melilla. El tipus de l’IVA aplicable serà el que estigui vigent legalment en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al lloc web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb Cervesa Rosita a través dels espais de contacte habilitats al lloc web i, si és el cas, mitjançant els habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, o utilitzant les dades de contacte facilitades a la primera clàusula (Informació general).
En qualsevol cas, abans de fer clic a “Realitzar la comanda”, l’usuari té accés a l’espai, el carretó o cistella en què es van apuntant les seves sol·licituds de compra, i fer-hi canvis.
Així mateix, remetem l’usuari a consultar l’avís legal i les condicions generals d’ús per obtenir més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació en virtut de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

DEVOLUCIONS

En els casos en què l’usuari adquireixi productes al lloc web o a través del lloc web del titular, disposa d’una sèrie de drets que enumerem i descrivim a continuació:

Dret de desistiment

L’usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al lloc web, i per tant té el dret de desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia que l’usuari (o un tercer autoritzat per ell) va adquirir la possessió material dels béns adquirits al lloc web de Cervesa Rosita, o bé, si els béns de la seva comanda s’entreguen per separat, als 14 dies naturals a comptar des del dia que l’usuari o un tercer autoritzat per ell (que no sigui el transportista) adquirís la possessió material del darrer d’aquests béns que conformaven una mateixa comanda de compra.
Per exercir aquest dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió a Cervesa Rosita. Si és el cas, ho podrà fer a través dels espais de contacte habilitats al lloc web o a través de:

Cerveses La Gardènia, S.L.
Pol. Industrial Les Roques Roges 6
43460 ALCOVER (Tarragona)
info@cervezarosita.com

L’usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra.
Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir s’enviï abans que finalitzi el termini corresponent.
En cas de desistiment, Cervesa Rosita reembossarà a l’usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (excepte les despeses addicionals escollides per l’usuari per a una modalitat d’enviament que no sigui la més econòmica oferida al lloc web) sense cap retard indegut, i en tot cas, en un màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què l’usuari informi a Cervesa Rosita de la decisió de desistir.
Cervesa Rosita reembossarà a l’usuari fent servir el mateix mètode de pagament que utilitzés l’usuari per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reembossament no generarà cap cost addicional a l’usuari. Malgrat tot, Cervesa Rosita podria retenir aquest reembossament fins després d’haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’usuari presenti una prova que s’ha efectuat la devolució, segons quina condició es compleixi primer.
L’usuari pot tornar o enviar els productes a Cervesa Rosita a l’adreça:

Cerveses La Gardènia, S.L.
Pol. Industrial Les Roques Roges 6
43460 ALCOVER (Tarragona)

I ho haurà de fer sense cap retard indegut, i en tot cas en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què va informar a Cervesa Rosita de la decisió de desistiment.
L’usuari indica saber que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels productes, si és el cas. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació que no sigui la necessària per restablir-ne la naturalesa, les característiques i el funcionament.
L’usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com recull l’article 103 del Reial Decreto Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, en virtut del qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, seria el cas de: productes personalitzats, productes que es puguin deteriorar o caducar ràpidament, CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall (tal com es precinta en fàbrica), o productes que per motius d’higiene o de salut van precintats i que s’han desprecintat després de l’entrega.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pugui contractar en aquest lloc web, perquè aquesta mateixa llei estableix que els usuaris no tindran dret de desistiment si la prestació del servei ha estat completament executada o un cop hagi estat iniciada amb el consentiment explícit del consumidor i usuari, el qual hagi reconegut que, un cop Cervesa Rosita hagi executat el contracte completament, ja no disposarà de dret de desistiment.
En tot cas, no es farà cap reembossament si el producte ha estat utilitzat més enllà d’haver estat encetat, en el cas de productes que no estiguin en les mateixes condicions que quan es van entregar, o en el cas de productes que hagin sofert algun dany després del lliurament.
Així mateix, caldrà retornar els productes utilitzant o incloent tots els embolcalls originals, , les instruccions i altres documents que els acompanyin (si és el cas), a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error d’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’usuari considera que, en el moment de l’entrega, el producte no s’ajusta a allò que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s’haurà de posar en contacte amb Cervesa Rosita immediatament i fer-la coneixedora de la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que hem facilitat a l’apartat anterior (dret de desistiment).
Aleshores s’informarà a l’usuari sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s’informarà l’usuari, en un termini raonable, de si procedeix el reembossament o, si és el cas, la substitució dels productes.
El reembossament o la substitució del producte s’efectuarà com abans millor i, en tot cas, en els 14 dies posteriors a la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reembossament o la substitució de l’article no conforme.
L’import abonat per aquells productes que es retornin a causa d’algun defecte (si aquest defecte es constata) es reembossarà íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos que hagi pogut tenir l’usuari per efectuar la devolució. El reembossament s’efectuarà amb el mateix mitjà de pagament que l’usuari va fer servir per pagar la compra.
En tot cas, es compliran sempre els drets reconeguts en cada moment per a l’usuari, en tant que consumidor i usuari.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte si hi ha una disposició legal que indiqui el contrari, Cervesa Rosita no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:
qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a un incompliment per part seva,
pèrdues empresarials (inclòs lucre cessant, pèrdues d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o
qualsevol altra pèrdua indirecta que no sigui raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.
Igualment, Cervesa Rosita també limita la seva responsabilitat en els casos següents:
Cervesa Rosita aplica totes les mesures que té a la seva disposició perquè el lloc web ofereixi una imatge fidel del producte; malgrat tot, no accepta cap responsabilitat per les diferències o inexactituds mínimes que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que es faci servir, etcètera.
Cervesa Rosita actuarà amb la màxima diligència per tal de posar l’objecte de la comanda de compra a disposició de l’empresa encarregada del transport. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis procedents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altre problema típic del sector, que derivin en endarreriments, pèrdues o furts del producte.
Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’altra índole impedeixin un funcionament normal del servei a través d’Internet. Falta de disponibilitat del lloc web per motius de manteniment o altres que impedeixin disposar del servei. Cervesa Rosita utilitza tots els mitjans de què disposa per dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes; malgrat això, s’eximeix de responsabilitat per causes que no se li puguin imputar, cas fortuït o força major.
Cervesa Rosita no es farà responsable del mal ús ni del desgast dels productes que l’usuari hagi utilitzat. Al mateix temps, Cervesa Rosita tampoc no es farà disponsable d’una devolució que l’usuari hagi realitzat erròniament. Tornar el producte correcte és responsabilitat de l’usuari.
En general, Cervesa Rosita no es responsabilitzarà de cap incompliment o retard en el compliment de cap de les obligacions assumides, si aquest incompliment o retard són deguts a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a força major, cosa que pot incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:
Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no), o amenaça o preparatius de guerra.
Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor i altres mesures de transport, públics i privats.
Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o editorial pública.
D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Cervesa Rosita disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les igual al període de temps que duri la causa de força major. Cervesa Rosita posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions a pesar de la causa de força major.

COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Cervesa Rosita siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).
A efectes contractuals, l’usuari consent utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Cervesa Rosita enviï de forma electrònica compleix els requisits legals de comunicació per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets que la llei reconeix a l’usuari
L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Cervesa Rosita amb les dades de contacte que proporcionen aquestes condicions o, si és el cas, mitjançant els espais de contacte del lloc web.
Igualment, a no ser que s’estipuli el contrari, Cervesa Rosita pot contactar i/o notificar a l’usuari mitjançant el seu correu electrònic o a la direcció postal facilitada.

RENÚNCIA

Cap renúncia de Cervesa Rosita a un dret o acció legal concreta, ni cap falta de requeriment per part de Cervesa Rosita del compliment estricte per part de l’usuari d’alguna de les seves obligacions no representarà una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les condicions, ni exonerarà l’usuari del compliment de les seves obligacions.
Cap renúncia de Cervesa Rosita a alguna de les presents condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, a no ser que s’estableixi expressament que és una renúncia, i que es formalitzi i es comuniqui a l’usuari per escrit.

ANUL·LACIÓ DE CONDICIONS

Si alguna de les presents condicions es declaressin nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de les clàusules continuaran en vigor sense quedar afectades per aquesta declaració de nul·litat.

ACORD COMPLET

Aquestes condicions i qualsevol document al qual s’hi faci referència explícitament constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i Cervesa Rosita en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior acordada verbalment o per escrit per les parts.
L’usuari i Cervesa Rosita reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura explícitament en aquestes condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti a Cervesa Rosita durant una transacció al lloc web es tractaran d’acord al que estableixen les polítiques de protecció de dades (avís legal i condicions generals d’ús). En accedir al lloc web, navegar-hi o utilitzar-lo, l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i d’aquestes dades, i declara que tota la informació o dades que facilita són certes.

JURISDICCIÓ

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest lloc web i dels contractes de compra de productes a través seu es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, la navegació i l’ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes condicions, o amb els contractes de venda entre Cervesa Rosita i l’usuari, estarà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a Cervesa Rosita les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes condicions (Informació general).
A més, Cervesa Rosita disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, els quals es poden sol·licitar a Cervesa Rosita en qualsevol moment fent servir les dades de contacte incloses al començament d’aquestes condicions (Informació general).
Així mateix, si sorgeix una controvèrsia de la celebració d’aquest contracte de compra entre Cervesa Rosita i l’usuari, l’usuari, en tant que consumidor, pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.